Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY URTAGO PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky Služby URTAGO pro Koncové zákazníky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Koncových zákazníků vznikající v souvislosti s využíváním Služby URTAGO.

 

Provozovatel Služby URTAGO: Urtago Solution s.r.o., IČO: 09595295, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119581 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel provozuje, spravuje a propaguje Portál, kde prezentuje nabídku Partnerů, umožňuje objednat jejich Produkty a zprostředkovává objednávky. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby Koncový zákazník měl možnost prostřednictvím Portálu uzavřít s Smlouvu o nákupu Produktu Partnera a současně Smlouvu o dopravě Produktu.

 

Nedílnou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto VOP podle svého uvážení. Provozovatel informuje Koncového zákazníka o změně VOP na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Koncový zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Objednáním Produktu Partnera prostřednictvím Portálu uděluje Koncový zákazník souhlas s VOP platnými ke dni objednání Produktu Partnera a zavazuje se jimi řídit. Koncový zákazník má možnost se s těmito VOP předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem objednání Produktu Partnera prostřednictvím Portálu.

 

Přístup a používání Portálu je pro Koncové zákazníky bezplatné. Koncový zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití Služby URTAGO (při registraci Zákaznického účtu a uzavření Smlouvy o nákupu Produktu Partnera). Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Koncový zákazník sám.

 

 1. DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto VOP:

 1. Cena dopravy“ znamená cenu za dopravu Produktu Partnera ke Koncovému zákazníkovi, včetně všech daní a poplatků;
 2. Cena Produktu“ znamená cenu za Produkt Partnera a obalový materiál, včetně všech daní a poplatků;
 3. Koncový zákazník“ znamená osobu objednávající Produkt Partnera prostřednictvím Služby URTAGO. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Koncovým zákazníkem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Koncovým zákazníkem, který si objednává Produkt Partnera za účelem svého podnikání;
 4. Objednávka“ je projev vůle Koncového zákazníka směřující k uzavření Smlouvy o nákupu Produktu Partnera s Partnerem a Smlouvy o dopravě Produktu s Provozovatelem, a to formou distanční Objednávky. Objednávka obsahuje informace poskytnuté Koncovým zákazníkem potřebné k realizaci Objednávky;
 5. Partner“ znamená fyzickou podnikající osobu nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Služby URTAGO nabízí Koncovým zákazníkům Produkt Partnera. Partner poskytuje produkty, které lze distančně objednat, zejména v oblasti gastronomie a potravin;
 6. Portál“ znamená internetová stránka www.urtago.cz a další internetové stránky či internetové aplikace provozované Provozovatelem. Portálem lze rozumět i verzi stránek pro mobilní telefony a mobilní aplikace Provozovatele, prostřednictvím kterých Koncoví zákazníci objednávají Produkt Partnera;
 7. Produkt“ znamená konkrétní produkt, který nabízí Partner Koncovým Zákazníkům prostřednictvím Služby URTAGO. Jedná se zejména o jídlo, nápoje, potraviny či jiné produkty.
 8. Služba URTAGO“ znamená službu dostupnou na Portálu, která umožňuje Koncovým zákazníkům nakupovat Produkty Partnera, včetně dopravy ke Koncovému zákazníkovi;
 9. Smlouva o dopravě Produktu“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Koncovým zákazníkem a Provozovatelem prostřednictvím Služby URTAGO, předmětem, které je závazek Provozovatele dopravit Koncovému zákazníkovi Produkt Partnera uvedený v Objednávce a závazek Koncového zákazníka uhradit Cenu dopravy;
 10. Smlouva o nákupu Produktu Partnera“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem prostřednictvím Služby URTAGO, předmětem, které je závazek Partnera prodat Koncovému zákazníkovi Produkt Partnera uvedený v Objednávce a závazek Koncového zákazníka uhradit Cenu Produktu;
 11. Zákaznický účet“ znamená účet, který bude Koncovému zákazníkovi vytvořen na základě registrace popsané v čl. 3 těchto VOP.

 

 1. SLUŽBA URTAGO

Poskytnutí Služby URTAGO probíhá následujícím způsobem:

 1. Koncový zákazník si v nabídce URTAGO vybere Produkt Partnera, který si chce objednat, vyplní požadované údaje, zejména svoje identifikační údaje, adresu a požadovaný termín doručení, způsob platby;
 2. po výběru Produktu Partnera a vyplnění požadovaných údajů Koncový zákazník potvrdí svůj výběr označením políčka „Objednat (objednávka zavazující k platbě)“, čímž dojde k provedení Objednávky Produktu;
 3. Zákazník je informován o dokončení objednávky formou e-mailu a SMS a objednávka je postoupena Partnerovi;
 4. Partner elektronicky potvrdí přijetí objednávky a zároveň uvede čas potřebný na přípravu Produktu, o čemž je Zákazník informován formou SMS. Tímto okamžikem dojde k uzavření Smlouvy o nákupu Produktu Partnera mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem a Smlouvy o dodávce Produktu mezi Provozovatelem a Koncovým zákazníkem;
 5. Pokud si Koncový zákazník zvolil platbu online platební kartou, dojde k přesměrování na platební bránu, prostřednictvím které dojde k úhradě Ceny dopravy a Ceny Produktu;
 6. dopravce Provozovatele převezme Produkt u Partnera a doručí ho Koncovému zákazníkovi. Po celou dobu doručování Produktu Koncovému zákazníkovi může Koncový zákazník sledovat polohu dopravce Provozovatele, umožňuje-li to v daném okamžiku Služba URTAGO;
 7. Provozovatel po úhradě Ceny Produktu vystaví a zašle Koncovému zákazníkovi stvrzenku o provedeném nákupu formou e-mailu.
 8. daňové doklady budou uloženy v zákaznickém profilu Zákazníka, anebo je lze vyžádat.

 

 1. REGISTRACE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA, POUŽITÍ PORTÁLU
  1. Registrační formulář. Objednávat Produkty Partnera prostřednictvím Portálu mohou jak registrovaní Koncoví zákazníci, tak i Koncoví zákazníci bez registrace. Koncový zákazník má možnost se registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále. Registrace může Koncovému zákazníkovi usnadnit objednávku Produktu Partnera prostřednictvím Portálu.
  2. Údaje o Koncovém zákazníkovi. Koncový zákazník je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Koncový zákazník veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.
  3. Zrušení registrace. Pokud bude chtít Koncový zákazník svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv kontaktováním zákaznické podpory na e-mailovou adresu: info@urtago.cz.
  4. Přístupové údaje. Koncoví zákazníci jsou povinni chránit si své přístupové údaje. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Koncového zákazníka.
  5. Změny údajů Koncového zákazníka. Koncový zákazník je povinen informovat Provozovatele o změně jakýchkoliv údajů o své osobě. Provozovatel je oprávněn obrátit se na Koncového zákazníka za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že bude mít Provozovatel podezření na zneužití údajů Koncového zákazníka, má právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny.
  6. Obsah Portálu. Provozovatel umožňuje Partnerovi uložení obsahu Partnera (texty, obrázky) na Portál. Provozovatel není odpovědný za činnost Partnera. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na Portále. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portále ani za případné nekalé soutěžní jednání Partnera prostřednictvím služby URTAGO nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portále.
  7. Odkazy na Portále. Kliknutím na některé odkazy na Portále může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z Portálu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Portál neznamená souhlas Provozovatele s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁKUPU PRODUKTU PARTNERA
  1. Objednávka. Koncový zákazník si může objednat Produkt Partnera prostřednictvím Portálu. Koncový zákazník vyplní požadované údaje, zejména svoje identifikační údaje, adresu a požadovaný termín doručení, způsob platby. Po výběru Produktu Partnera a vyplnění požadovaných údajů Koncový zákazník potvrdí svůj výběr označením políčka „Objednat (objednávka zavazující k platbě)“, čímž dojde k provedení Objednávky;
  2. Cena a platební podmínky. Ceny Produktu a Ceny dopravy jsou uvedeny v českých korunách. Cena Produktu a Cena dopravy jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků. Žádné zálohy nebo obdobné platby nebudou Koncovému zákazníkovu účtovány. Koncový zákazník uhradí Cenu Produktu a Cenu dopravy prostřednictvím platební brány, kterou nabízí Provozovatel ve službě URTAGO, na kterou bude přesměrován. Provozovatel využívá platební brány třetích stran.
   1. Platba prostřednictvím platební brány – v realizaci
   2. Platba hotově u řidiče
   3. Platba přes platební terminál u řidiče
  3. Potvrzení přijetí Objednávky, uzavření Smlouvy o nákupu Produktu Partnera a Smlouvy o dopravě Produktu. Po provedení objednávky Koncovým zákazníkem zašle Provozovatel Koncovému zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky. Partner elektronicky potvrdí přijetí objednávky a zároveň uvede čas potřebný na přípravu Produktu, o čemž je Zákazník informován formou SMS. Tímto okamžikem dojde k uzavření Smlouvy o nákupu Produktu Partnera mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem a Smlouvy o dodávce Produktu mezi Provozovatelem a Koncovým zákazníkem. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy o nákupu Produktu Partnera ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Koncovému zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o nákupu Produktu Partnera.
  4. Zrušení Objednávky. Koncový zákazník je oprávněn bez udání důvodu zrušit Objednávku až do okamžiku úhrady Ceny Produktu a Ceny dopravy postupem dle odst. 4.2. tohoto článku. Zrušení Objednávky může Zákazník provést oznámení na e-mailovou adresu info@urtago.cz nebo v Zákaznickém účtu.
  5. Odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Koncový zákazník, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb. V případě odstoupení od smlouvy je Koncový zákazník povinen sdělit odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu info@urtago.cz a zaslat zboží a/nebo služby na své náklady na adresu Partnera (obecně na adresu jeho provozovny, případně v sídle či místě podnikání Partnera). Pro vyloučení veškerých pochybností Provozovatel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb podléhající rychlé zkáze nebo u zboží a/nebo služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a/nebo služeb. Koncový zákazník dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží a/nebo služby, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Koncový zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Koncový zákazník bere na vědomí, že nemá dle § 1840 písm. g) občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit, jedná-li se o dodávku potravin a nápojů. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží a/nebo služeb na bankovní účet Koncového zákazníka, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
  6. Fotografie Produktu Partnera na Portále. Koncový zákazník bere na vědomí, že obrazové informace k nabízeným Produktech Partnera mohou být pouze ilustrativního charakteru.
  7. Alergeny. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Koncovému zákazníkovi prostřednictvím Portálu mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Koncoví zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailové adresy info@urtago.cz. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu.

 

 1. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Provozovatel zůstává jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv ke Službě URTAGO a všem jejím složkám. Koncový zákazník není oprávněn kopírovat, měnit, vytvářet odvození díla, zpětně analyzovat ani sestavovat ani se pokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód jiným způsobem, prodat, postoupit, poskytnout sublicenci ani jiným způsobem převést jakákoli práva k jakémukoli softwaru. Provozovatel neuděluje žádné licence a neposkytuje žádná práva k užívání ochranných známek Provozovatele.
  2. Pro ochranu zájmů Partnerů, Koncových zákazníků a Provozovatele je jako nedovolené užívání Portálu zejména zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací a kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je využívání Služby URTAGO.

 

 1. KVALITA SLUŽBY URTAGO
  1. Přerušení Služby URTAGO a Zákaznického účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu nebo Zákaznického účtu, případně přerušit provoz Portálu nebo Zákaznického účtu na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Provozovatel nebo třetí strana.
  2. Služba URTAGO (včetně Zákaznického účtu) se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Provozovatel neručí za to, že Služba URTAGO bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně, bezchybně a bez virů, ani neručí za výsledky, které bude možné dosáhnout na základě využívání Služby URTAGO.

 

 1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  1. Práva z vadného plnění. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Koncový zákazník v postavení spotřebitele má právo uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Smlouvou o nákupu Produktu Partnera u Partnera (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Partnera a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na Portále) a/nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@urtago.cz, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Smlouvy o nákupu Produktu Partnera je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze. Reklamace ohledně dopravy řeší Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy info@urtago.cz.
  2. Omezení odpovědnosti. V rámci poskytování Služby URTAGO Provozovatel neodpovídá Koncovému zákazníkovi za jakoukoliv škodu způsobenou v souvislosti s využitím Služby URTAGO. Pokud toto dohodnuté omezení zákon nepřipouští, odpovědnost smluvních stran je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Omezení neplatí, jestliže škoda byla způsobena úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.
  3. Osobní údaje. Při zpracování osobních údajů Provozovatel postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zde.
  4. Věk Koncového zákazníka. Službu URTAGO smí využívat pouze osoby starší 16 let. 
  5. Přístup ke Smlouvě o dodávce Produktu Partnera. Uzavřenou Smlouvu o nákupu Produktu Partnera bude Provozovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Koncové zákazníky.
  6. Neplatnost ustanovení VOP. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
  7. Řešení sporů. Provozovatel a Koncový zákazník výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou příslušnost obecného soudu v České republice, místní příslušnost bude určena dle sídla Provozovatele.
  8. Rozhodné právo. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Koncovým zákazníkem a Provozovatel mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  9. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Koncových zákazníků zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy info@urtago.cz.
  10. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
  11. Kodexy chování. Provozovatel není ve vztahu ke Koncovému zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Koncový zákazník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.